[Latest News][6]

Stadgar för Edstjärns Idrottsklubb


Ändamål

EIK är en ideell idrottsklubb öppen för alla. EIK grundar sig på kristna värderingar,
som idén om allas lika värde. EIKs syfte är att främja förutsättningarna för
idrottande bland unga i Gagnef (där EIK har sitt säte), med fokus på ungdomar i
Esttjärnsområdet.


Allmänt

1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
2. Stadgarna kan ändras om minst två tredjedelar av närvarande medlemmarna stödjer
ändringen under ett årsmöte eller medlemsmöte.
3. Vid upplösning av föreningen tilldelas kvarvarande tillgångar någon förening med liknande
målsättning.
4. EIKs verksamhetsår sträcker sig från 1 Januari till 31 December.
Föreningens medlemmar

Föreningens medlemmar

5. Varje medlem har rätt att lämna förslag om vad man ska besluta om på årsmötet. Förslag
ska inlämnas skriftligt minst två veckor innan årsmötet.
6. Medlemskap beviljas av styrelsen, och får endast avslås om det antas att den ansökande
kommer motarbeta EIKs ändamål och intressen.
Varje medlem har yttrande-, förslags-, och rösträtt vid varje årsmöte.
7. Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen detta.
Medlemskapet upphör så snart som styrelsen fått denna begäran.
Medlem som ej betalt medlemsavgiften under två på varandra följande räkenskapsår anses
ha lämnat föreningen.
8. Medlemmar i EIK kan vid missbruk av medlemskap bli uteslutna ur föreningen. Uteslutning
föregås med en skriftlig varning från styrelsen, som sedan följs upp med uteslutning om
medlem ej ändrat sig. Vid omröstning om uteslutning i styrelsen, räcker ett majoritetsbeslut.

Årsmötet

9. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och senast vecka 10.
10. Extra årsmöte kan hållas om minst hälften av medlemmarna begär det skriftligt, eller om
styrelsen så beslutar.
11. Kallelse till årsmötet ska tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
12. Beslut fattas med bifallsrop eller omröstning (om detta begärs). Vid beslut krävs relativ
majoritet, dvs det förslag som fått flest röster anses vara gällande.
13. Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden tas upp:
 • Öppnande av mötet
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Fastställande om årsmötet har utlysts korrekt
 • Fastställande av dagordning
 • Protokoll från förra årsmötet läses upp
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret läses upp
 • Kassören avger ekonomisk rapport över det gångna verksamhetsåret
 • Revisorernas årsberättelse över styrelsens förvaltning över föreningen
 • Beslutande om styrelsens ansvarsfrihet
 • Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgiften
 • Fastställning av verksamhetsplan
 • Förslag från styrelsen
 • Fastställande av antal personer (ledamöter) i styrelsen
  • Val av ordförande
  • Val av styrelsen
  • Val av en revisor
  • Val av övriga funktionärer, om behov av sådana finns
  • Val av valberedning, minst två personer
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Styrelsen

1. Styrelsen består av ordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen kan bara fatta
beslut om minst hälften ledamöter närvarar. Vid oavgjort vid omröstning har ordförande
utslagsröst.
2. Ordförande väljs för ett år, samtliga ledamöter väljs för två år. Då val första gången äger
rum efter dessa stadgar skall dock hälften av ledamöterna väljas för en tid av ett år.
3. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser utom eller inom sig en kassör och
en sekreterare.
 • Ordföranden är föreningens officiella representant, och leder styrelsemötena.
 • Sekreteraren ska:
  • Föra protokoll över styrelsen möten.
  • Sköta föreningens dokumentation.
  • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
 • Kassören ska:
  • I allmänhet sköta föreningens ekonomi.
  • Sköta medlemsförteckningen.
  • Ansvara för att föreningen söker bidrag.
  • Svara för föreningens bokföring.
  • Ta fram ett förslag för budget under det kommande verksamhetsåret.
4. Styrelsen sammanträder då antingen ordföranden eller hälften av ledamöterna begär detta.
5. Styrelsen ska:
 • Leda föreningens verksamhet
 • Sköta föreningens ekonomi
 • Förbereda förslag som ska tas upp på årsmötet

Stadgarna antagna vid årsmöte 2015-01-23

Start typing and press Enter to search