[Latest News][6]

Stadgar för 

Edstjärns Idrottsklubb (802465-7887)

Ändamål

Edstjärns Idrottsklubb (EIK) är en ideell idrottsklubb öppen för alla. EIK grundar sig på kristna värderingar, som idén om alla människors lika värde,vilket kan ta sig uttryck i en uppmuntrande idrottsanda och en tanke om att det viktigaste inte är att vinna utan att ha roligt och se motståndaren. EIK inriktar sig inte på någon speciell sport utan vill uppmuntra all form av idrott, främst bland ungdomar.


Allmänt

 1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 2. Stadgarna kan ändras om minst två tredjedelar av närvarande medlemmarna stödjer ändringen under ett årsmöte eller medlemsmöte.

 3. Vid upplösning av föreningen tilldelas kvarvarande tillgångar någon förening med liknande målsättning.

 4. EIKs verksamhetsår sträcker sig från 1 Januari till 31 December.

Föreningens medlemmar

 1. Varje medlem har rätt att lämna förslag om vad man ska besluta om på årsmötet. Förslag ska inlämnas skriftligt minst två veckor innan årsmötet.

 2. Medlemskap beviljas av styrelsen, och får endast avslås om det antas att den ansökande kommer motarbeta EIKs ändamål och intressen.

 3. Varje medlem har yttrande-, förslags-, och rösträtt vid varje årsmöte. 

 4. Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen meddela styrelsen detta. Medlemskapet upphör så snart som styrelsen fått denna begäran.
  Medlem som ej betalt medlemsavgiften under två på varandra följande räkenskapsår anses ha lämnat föreningen.

 5. Medlemmar i EIK kan vid missbruk av medlemskap bli uteslutna ur föreningen. Uteslutning föregås med en skriftlig varning från styrelsen, som sedan följs upp med uteslutning om medlem ej ändrat sig. Vid omröstning om uteslutning i styrelsen, räcker ett majoritetsbeslut.

 6. Hedersmedlem/hedersordförande utses av årsmötet. Hedersmedlemmar/hedersordföranden har samma rättigheter som vanliga medlemmar, se §5 och §7. En hedersmedlem/hedersordförande behöver ej betala någon medlemsavgift. En hedersmedlem/hedersordförande kan ej bli av med sin titel, men kan enligt samma tillvägagångssätt som i §9, förlora sina rättigheter.

Årsmötet

 1. Ordinarie årsmöte hålls en gång per år och senast vecka 10. 

 2. Extra årsmöte kan hållas om minst hälften av medlemmarna begär det skriftligt, eller om styrelsen så beslutar.

 3. Kallelse till årsmötet ska tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

 4. Beslut fattas med bifallsrop eller omröstning (om detta begärs). Vid beslut krävs relativ majoritet, dvs det förslag som fått flest röster anses vara gällande.

 5. Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden tas upp:

 • Öppnande av mötet

 • Fastställande av röstlängd

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Val av protokolljusterare och rösträknare

 • Fastställande om årsmötet har utlysts korrekt 

 • Fastställande av dagordning

 • Protokoll från förra årsmötet läses upp

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret läses upp

 • Kassören avger ekonomisk rapport över det gångna verksamhetsåret

 • Revisorernas årsberättelse över styrelsens förvaltning över föreningen

 • Beslutande om styrelsens ansvarsfrihet

 • Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

 • Fastställande av medlemsavgiften

 • Fastställning av verksamhetsplan

 • Förslag från styrelsen

 • Fastställande av antal personer (ledamöter) i styrelsen

 • Val av ordförande 

 • Val av styrelsen

 • Val av en revisor

 • Val av övriga funktionärer, om behov av sådana finns

 • Val av valberedning, minst två personer

 • Övriga frågor

 • Mötet avslutas

Styrelsen

 1. Styrelsen består av ordförande och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen kan bara fatta beslut om minst hälften av ledamöterna närvarar. Vid oavgjort vid omröstning har ordförande utslagsröst.

 2. Ordförande väljs för ett år, samtliga ledamöter väljs för två år. Då val första gången äger rum efter dessa stadgar skall dock hälften av ledamöterna väljas för en tid av ett år. 

 3. Styrelsen utser utom eller inom sig en kassör och en sekreterare.

 • Ordföranden är föreningens officiella representant, och leder styrelsemötena.

 • Sekreteraren ska:

  • Föra protokoll över styrelsen möten.

  • Sköta föreningens dokumentation.

  • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 • Kassören ska:

  • I allmänhet sköta föreningens ekonomi.

  • Sköta medlemsförteckningen.

  • Ansvara för att föreningen söker bidrag.

  • Svara för föreningens bokföring.

  • Ta fram ett förslag för budget under det kommande verksamhetsåret.

 1. Styrelsen sammanträder då antingen ordföranden eller hälften av ledamöterna begär detta.

 2. Styrelsen ska:

   • Leda föreningens verksamhet

   • Sköta föreningens ekonomi

   • Förbereda förslag som ska tas upp på årsmötet


Stadgarna antagna vid extrainsatt årsmöte 2018-06-09


Start typing and press Enter to search